Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2021 Yılı Tercüman Bilirkişi Alımı İlanı
08.09.2020

T.C.
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI  
İ   L    N

        

Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca ‘’Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri gereğince; Manisa il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde, soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının ve kovuşturma evresinde iddianamenin okunması veya esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının alınması sırasında görevlendirilecek tercümanlar için 2021 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.         

BAŞVURU ŞARTLARI      :      

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c) En az ilkokul mezunu olmak,

d) Başvuru tarihinde (18) onsekiz yaşını tamamlamış olması,

e) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

g) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

h) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak.

 

BAŞVURU USULÜ VE TARİHİ:

          Tercüman başvuruları Manisa Adliyesinin resmi sitesi olan http://www.manisa.adalet.gov.tr adresindeki ilanda yer alan başvuru formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru süresi ise 12 Ekim 2020 Pazartesi  günü başlayıp, 30 Ekim 2020 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir.

 

          Bu tarihten sonra komisyonumuza ulaşan dilekçeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

          Tercümanlığa ilk defa başvuruda bulunan kişiler; ilanda yer alan başvuru formunun çıktısını aldıktan sonra formdaki alanlar eksiksiz olarak doldurup ıslak imza ile imzalaması gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak diploma, sertifika gibi tüm belgeler ile birlikte birer fotokopisinin eksiksiz olarak Komisyonumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.

          Başvuru formunda belirtilen beyana ilişkin evrak eksiği olan müraacatlar işleme alınmayacaktır.

 

          2020 yılı Tercüman listesindeki başvurulan dil ile aynı dilde 2020 yılı için kayıt yenilemede bulunacak tercümanlar; ilanda yer alan başvuru formunun çıktısını aldıktan sonra formdaki alanları eksiksiz olarak doldurup ıslak imza ile imzaladıktan sonra formun Komisyonumuza teslim edilmektedir. 2020 yılı Tercüman başvurusunda Komisyonumuza ibraz edilen evraklar haricinde 2021 yılı Tercüman başvurusu için ek olarak diploma ve sertifika gibi belgeler vermek isteyenler ise, asılları ile birlikte birer fotokopisinin eksiksiz olarak Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

          Başvuru dilekçesine;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğrafın taratılmak suretiyle başvuru formunun fotoğraf alanına eklenerek, ayrıca fiziki olarak bir adet fotoğrafın Komisyonumuza getirilmesi,

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

eklenir.

e) Yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgeleri ve bu denklik belgelerin Türkçe dilinde tercümesinin yapılarak getirilmesi,

 

          NOT: 2020 yılı Tercüman listesinde kayıtlı olanlardan yukarıdaki bentlerde sayılan belgeler ve bilgiler istenmeyecektir. Bunlar dışında yeniden (diploma, sertifika vb.) gibi belge ibraz etmek isteyenler asılları ve birer suretleri ile başvuruda bulunacaklardır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

           Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri 30/11/2020 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

          Talepleri uygun görülenlerin adaylar için yemin ve tarih saatini gösterir Tercüman yemin listesi en az 7 gün süre ile Adliye divanhanesi ile Manisa Adliyesinin resmi internet sitesinde ilan edilecektir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YEMİN:

          Talepleri uygun görülen adaylar için 18/12/2020 Cuma günü saat 10:30’da Kanunun Kanunun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilir. Yemin etmeyen adaylar Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yeminli Tercüman listesinde yer almayacaktır. Ayrıca talepleri kabul edilen adayların yemin gün ve saati ilan edilecek, listede belirtilecektir.

          Komisyonumuzca oluşturulan 2020 yılı Tercüman listesinde ismi bulunan Tercümanlar 2021 yılı Tercüman listeleri için  tekrar yemin etmeyecektir.

 

LİSTELERİN İLÂNI

          Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık 2020 tarihine kadar adliyedivanhanesine asılacağı ve Manisa Adliyesinin resmi internet sitesinde elektronik ortamda yayınlanacaktır.        

          Kesinleşmiş Tercüman listesinin, UYAP ortamında elektronik imzalı olarak Manisa İl çevresindeki Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, mahkemelere duyurulmak üzere Merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderileceği ayrıca yargı mevzuatı bülteniyle elektronik ortamda yayınlanması amacıyla

          Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, gönderileceği hususları,

          İlan olunur. 08/09/2020

 

 

Gökhan COŞKUNAli Ulvi YILMAZRegaip UYAN
Adli Yargı İlk Derece MahkemesiCumhuriyet BaşsavcısıManisa Hakimi
Adalet Komisyonu BaşkanıÜyeÜye
(e-imza)(e-imza)(e-imza)

       

 

Ekler

Başvuru Formu

Dil Beyan Dilekçesi

Adres

Uncubozköy M. Mimar Sinan Bulvarı No:179 Yunusemre/MANİSA

Telefon

(0236) 236 33 10

(0236) 236 33 19 Pbx

E-Posta

manisacbsisaretadalet.gov.tr